Táto webová stránka používa malé súbory cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie, súhlasíte s ich používaním.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.
Ok

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. 

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl.4 bod7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov ( ďalej len: GDPR ) je:
      
  Ing. Ľubomír Remák - ELEKTROL , Pri Hrušove 15 , 04013 Košice
      
  IČO: 14350556 , DIČ: 1024144330

 2. Pod osobnými údajmi rozumieme všetky informácie o identifikovanej, alebo identifikovateľnej osobe, ktorú možno priamo, ale aj nepriamo identifikovať odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor, zvláštne prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej, alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 3. Správca môže získať osobné údaje:
   - prostredníctvom internetovej stránky www.elektrol.eu
   - E-mailovou komunikáciou cez info@elektrol.eu
   - telefónickým rozhovorom, resp. faxom
   
  - písomnosťami

II.

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Identifikácia zákazníkov pre komunikáciu s nimi.
 2. Potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo elektronickou poštou.
 3. Vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, zmluvy.
 4. Doručenie tovaru prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Kontaktnými údajmi pre cenové ponuky a potvrdenia objednávky sú: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 2. Údaje na doručenie sú: meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručeniia.
 3. Údaje potrebné k vystaveniu faktúry: meno, priezvisko, obchodné meno, a aj iné, vyžadované zákazníkom.

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Správca získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o službu alebo tovar očakáva.
 2. Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje správcovi dobrovoľne, a pri odoslaní objednávky a tiež pri registrácii, udeľuje v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených správcom. Kupujúci dáva súhlas na dobu nevyhnutnú pre spracovanie daných údajov, prípadne na kratšiu presne vymedzenú dobu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 3. Kupujúci pri odoslaní objednávky prejavuje súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov tretej osobe za účelom dodania služby, prípadne splnenia ďalších povinností správcu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

V.

Zverejnenie údajov

       Správca získané osobné údaje zákazníkov v žiadnom prípade nezverejňuje.

VI.

Podmienky spracúvania

 1. Správca prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 2. Správca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ.
 3. Správca po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

 1. Zákazník správcu, ako dotknutá osoba, v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
 2. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
  - na prístup k svojím osobným údajom podľa čl.15 GDPR
  - na opravu podľa čl.16 GDPR, prípadne na obmedzenia spracovania podľa čl.18 GDPR
  - na výmaz podľa čl.17 GDPR
  - vnášať námietky podľa čl.21 GDPR
  - na prenositeľnosť údajov podľa čl.20 GDPR
  - odvolať súhlas na spracovanie, a to písomne, alebo elektronicky na adresy uvedené v článku I. týchto podmienok.
 3. Máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že si myslíte, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

POUŽÍVANIE COOKIES 

Informácie o súboroch cookies získate po kliknutí na odkaz Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní , zobrazenom aj na čiernom paneli pri prvej návšteve našej web stránky. Podrobnejšie informácie môžete nájsť napríklad aj na webových lokalitách www.allaboutcookies.org , www.aboutcookies.org .